ارتباط دو سویه اقتصاد کلان و صندوق های بازنشستگی

فرستادن به ایمیل چاپ

ارتباط دو سویه اقتصاد کلان و صندوق های بازنشستگی

تاثير اقتصاد کلان بر صندوق هاي بازنشستگي در قالب يک ارتباط دو سويه است و هر دو بر يکديگر اثرگذار هستند.

به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوري، حسين عبده تبريزي، صاحب نظر اقتصادي و مشاور وزير راه و شهرسازي در نشست «اقتصاد کلان و تاثير آن بر صندوق هاي بازنشستگي» اين اثر را دو سويه توصيف کرد و افزود: تاثير اقتصاد کلان بر صندوق هاي بازنشستگي قابل انکار نيست اما اين صندوق ها اکنون به مرحله اي رسيده اند که اقتصاد ملي را رهبري مي کنند بنابراين، بين اين دو، رابطه اي دو سويه برقرار است.

وي با تشريح اثرگذاري فاکتورهاي اقتصاد کلان بر صندوق هاي بازنشستگي و به عکس، اظهار داشت: کاهش نرخ بهره، به معني کاهش بازده همه دارايي ها و سرمايه گذاري هاي صندوق هاي بازنشستگي است و اين شرايط وقتي با افزايش اميد به زندگي ترکيب مي شود، شرايط بدي براي صندوق ها ايجاد مي کند.

 

 


عبده تبريزي با طرح اين سوال که چه کسي شوک هاي ناشي از متغيرهاي اقتصاد کلان را جبران مي کند، گفت: دولت، صندوق هاي بازنشستگي يا اعضاي صندوق ها بايد شوک هاي ناشي از متغيرهاي اقتصاد کلان را جبران کنند. در مسکن مهر، وقتي با ارقام پايين، خانه اي براي خانواده ها و متقاضيان فراهم نشد، مجبور شدند تا ساير هزينه هاي مسکن را از متقاضيان مسکن مهر دريافت کنند.

وي يکي از راهکارهاي صندوق هاي بازنشستگي براي حل بحران هاي موجود را حرکت به سمت سرمايه گذاري در خارج از کشور عنوان کرد و گفت: در شيلي يا برزيل سرمايه گذاري ها بيشتر در خارج از آن کشورها صورت مي گيرد. در ايران نيز صندوق ها بايد به سمت سرمايه گذاري در خارج از کشور حرکت کنند.

اين صاحب نظر اقتصادي همچنين يادآور شد: به دليل اندازه اي که صندوق هاي بازنشستگي در کشور دارند تصميمات مديران آن ها مهم ترين اثر را در بازار مالي دارد. صندوق ها بايد به جاي سرمايه هاي ثابت به سمت فعاليت در بازار مالي بروند. در آمريکا، در دهه ۱۹۶۰ بيش از ۹۲ درصد از دارايي هاي صندوق ها مالي بوده و املاک و مستغلات بخش محدودي از سرمايه اين صندوق ها را تشکيل مي داده است.

عبده تبريزي با بيان اينکه صندوق هاي بازنشستگي بايد تلاش کنند تا مشکلات موجود حل شود، تاکيد کرد: اگر صندوق ها، مشکلات خود را حل نکنند، کسري هاي بودجه اي عظيمي را بر دولت و کشور تحميل خواهند کرد.

وي افزود: از سوي ديگر، کساني که از طريق برنامه هاي توسعه يا بودجه در مجلس تغييرات اساسي در نظام بازنشستگي ايجاد مي کنند بايد آثار اين تصميمات حتي تصميم هاي کوچک را در نظر بگيرند.

عبده تبريزي به صندوق هاي بازنشستگي پيشنهاد داد تا اصول اقتصاد مقاومتي را براي عبور از بحران موجود رعايت کنند و گفت: اقتصاد مقاومتي مبناي علمي دارد و مباحث جدي را مطرح مي کند، به همين دليل صندوق هاي بازنشستگي بايد چارچوب ۲۴ اصل اين علم را رعايت کنند.